صاحب امتياز و مديرمسئول: دکتر رامین جعفری
در سایت انتشارات گنج علم می توانید علاوه بر درخواست جهت نشر کتاب و طی مراحل اولیه آن به صورت آنلاین، نمونه هایی از کتب چاپ شده در انتشارات را مشاهده نموده و در صورت نیاز خرید نمایید.